top of page

(אל)חוש משותף: קבוצת קריאה

החוש המשותף (common sense) אינו רק היגיון בריא: הוא האפשרות של ציבור לחוש יחד משהו משותף, של אנשים שונים לתפוס משהו לכל הפחות באופן דומה. המחול, כאמנות של הגופים הנעים, היצרניים והמתענגים יחד, מציב צורות ואופנים לביצוע של החישה המשותפת, וזה נוכח במיוחד בתקופה של נרטיבים זהותיים מסתעפים, של פוליטיקה ממוסכת ושל חללים ציבוריים מופרטים, כלומר, בעולם שבו נדמה שאפשר לחוש פחות ופחות במשותף. ואם קיים חוש משותף, מה עם אלחוש משותף? ומה יחסם של הגופים הנעים, היצרניים והמתענגים אליו?

 

בקבוצת הקריאה "(אל)חוש משותף" בהנחיית גיא דולב, נקרא יחד טקסטים תיאורטיים על הבסיס החושי של האמנות והפוליטיקה. המפגשים יהיו מורכבים מקריאה צמודה בטקסטים ומדיונים משותפים על המרחב הפוליטי של המחול, שמתקיים בין צורות חושיות של תרגול, התנסות והכשרה ובין הופעותיו של הגוף החש והמאולחש.

לפרטים נוספים:  https://www.tightsdancethought.com/schooling-2023

bottom of page