top of page

תזה: סובייקט מתהווה כחומר

עבודת התזה "Subject Becoming Matter: on the anaesthetic in medicine, erotics, and choreography" נכתבה בתוכנית לימודי תרבות באוניברסיטה העברית, בהנחיית ד"ר קרולה הילפריך ופרופ' ויויאן ליסקה.

 

עבודה מחקרית זו היא בחינה פנומנולוגית ביקורתית, שבה אני מתווה מסגרת תיאורטית הנוגעת לתנאים ולהשלכות התרבותיים של ההרדמה כמעבר הפיך מהיות-סובייקט להיות-חומר. כצעד ראשון לעבר החריגה מן ההקשר המדעי-רפואי, אני מנסח את האנסתטי כאופן של הוויה שבו סובייקט מתהווה כחומר, כצורה של היצג שבו גוף נחשף כגוף-חומר, וכתנועה כנגד החישה שמאפשרת את מסירת הריבונות על הגוף לאחר.

 

בשלושה פרקים-איברים, אני ממקם את האנסתזיה בידיה של הרפואה, בליבתה של הארוטיקה ובעורקיה של הכוריאוגרפיה, כדי לעמוד על האופנים שבהם בכל אחד מן ההקשרים האלה דרושה הרדמה, ברמות משתנות של ליטרליות ומטאפוריזציה, כדי שגוף יהפוך לחומר: חומר ביולוגי ומכניסטי בחדר הניתוח, חומר חושני ומענג או חומר שיוצר דימוי פרפורמטיבי-איברי.

דצמבר 2022

bottom of page